Novinky

Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018

Rok 2018 bol Európskou úniou nazvaný rokom Kultúrneho dedičstva pod patronátmi ministerstiev kultúry jednotlivých členských krajín. (ERKD2018 / EYCH2018)

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/ochrana-pamiatok/europsky-rok-kulturneho-dedicstva-31d.html

https://europa.eu/cultural-heritage/

Na základe rozhodnutia Odboru ochrany pamiatkového fondu Ministerstva kultúry SR,

ktorý posúdil náš Park MINI SLOVENSKO,

sme oprávnení vzhľadom na prínos k hlavnému cieľu tejto výnimočnej udalosti t.j.

zvýšeniu povedomia o priaznivom vplyve európskeho kultúrneho dedičstva

na ekonomiku, spoločnosť, turizmus, zamestnanosť, vzťahy s tretími krajinami,

kultúrnu rozmanitosť, začleňovanie sa do spoločnosti a dialóg medzi medzi kultúrami.“

používať logo Európskeho roku Kultúrneho dedičstva 2018.

Zoznam noviniek